Regulamin

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca –BD ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Księcia Witolda 24.
Sklep
 - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną
www.bd-art.pl  za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient
 - pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także Konsument, posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu.
Regulamin
 - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
Towar
 - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia
 - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
Umowa sprzedaży
– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BD ART Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Kodeks Cywilny
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Ustawa o prawach konsumenta
– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.bd-art.pl
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez www.bd-art.pl oraz e-mailowo na adres trofea.bdart@gmail.com, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub płatnością PayU - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu tj. 8:00-16:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
 - telefon: 666-513-795
 - email: trofea.bdart@gmail.com
 - adres korespondencyjny: 85-507 Bydgoszcz, ul. Księcia Witolda 24
7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi maksymalnie 7 dni. Na czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy (24 h przesyłka kurierska).

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
przelewem na rachunek bankowy - 19 1140 2004 0000 3102 8152 3654
przelew elektroniczny – Przelewy24
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VI. Reklamacja

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2.Klient składając reklamację z tytułu wad Towaru może:
a) zażądać usunięcia wady;
b) zażądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad;
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że wada Towaru jest nieistotna
3. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: trofea.bdart@gmail.com, lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 4.Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) numer Zamówienia, na podstawie którego dostarczono wadliwy Towar (numer wskazany jest każdorazowo w podsumowaniu i przesłanym Klientowi e-mailem potwierdzeniu),
b) opis wady i datę jej ujawnienia,
c) oczekiwany sposób załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę,
d) dane kontaktowe Klienta składającego reklamację.
5.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
6.W terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia na email z którego wysłał Reklamację.
- W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca może wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy staje się wówczas bezskuteczne.
- W przypadku żądania wymiany Towaru na wolny od wad lub żądania usunięcia wady, żądanie takie będzie rozpatrywane pozytywnie tylko jeśli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową będzie możliwe do zrealizowania lub nie będzie wymagać poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę.
7.Sprzedawca odpowiada tylko za rzeczywistą szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Klienta korzyści.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru Klientowi.
9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: trofea.bdart@gmail.com
4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy 85-507 Bydgoszcz ul. Księcia Witolda 24
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe

1.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą BD Art Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.bd-art.pl
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu Sklepu jest prawo polskie
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

X